List Stowarzyszenia Represjonowanych do Marszałka Kuchcińskiego

fot. Pixabay.com
fot. Pixabay.com

Otrzymaliśmy bardzo ciekawy list z którym warto się zapoznać. List skierowany od Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym działającym przy Solidarności Region Śląsko-Dąbrowskiej Katowice ul. Floriana 7.

Poniżej przedstawione zostały postulaty do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, które są także  programem Stowarzyszenia na bieżącą kadencję. Pisownia oryginalna.

Katowice, 20.02.2018 r.

Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

My, członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zgromadzeni na walnym zjeździe stowarzyszenia w dn. 17.02.2018 r. widzimy konieczność szybkiej i dalszej nowelizacji polskiego prawa tak, aby wszystkie osoby zasłużone dla niepodległości.

Polski walczące o nią z bronią w ręku i walczące bez broni, a których każdego dnia jest coraz mniej, były objęte przez państwo polskie jednakową i lepszą niż do tej pory opieką, która jest konstytucyjnym wyrazem wdzięczności narodu za wolną Ojczyznę. Ma ona polegać na zapewnieniu ludziom zasłużonym godnych warunków życia. Tak właśnie czyniła II Rzeczpospolita wobec bohaterów walki o niepodległość w tamtym czasie. Jednakże opieką taką mają być objęci wyłącznie ludzie rzeczywiście zasłużeni dla niepodległości Polski, czego można uczciwie dowieść. Ma ona być niedostępna ludziom, którzy dla kariery wiernie służyli w cywilnych i wojskowych organach zniewalającej Polskę sowieckiej okupacji pod nazwą PRL. Wszystkie te osoby w wolnej Polsce muszą odczuć, że służyli złu, poprzez obniżenie im wysokich emerytur i rent oraz cofnięcie resortowych i szczególnych uprawnień.

Zwłaszcza Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma przestać udzielać takim ludziom jakichkolwiek świadczeń. W tej mierze trzeba poddać stosownej weryfikacji osoby m. in. z byłego komunistycznego ZBOWiD. Jeżeli zaś chodzi o nasze środowiska, musi nastąpić uszczelnienie tzw. instytucji świadków, którzy poświadczają wnioski zarówno o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, jak i statusu działacza opozycji antykomunistycznej i/lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Coraz częściej słychać głosy, głównie w przypadkach nadawania Krzyża Wolności i Solidarności, że otrzymują go również osoby, które otrzymać go nie powinny. Umożliwia to fakt, że ich wnioski poparte są jedynie oświadczeniami świadków, bo na temat ich ewentualnej działalności nie ma dowodów w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Sytuacja taka powoduje złą atmosferę w środowisku, bo w oczach ludzi, których czyny nie budzą cienia wątpliwości, obniża się wiarygodność i znaczenie całego sensu nagradzania za zasługi dla niepodległości. Nie chcemy dopuścić do tworzenia się czegoś na kształt ZBOWiD-u, jaki działał w PRL. Zwracamy się do Pana Marszałka, jak i do całego sprawującego władzę obozu Zjednoczonej Prawicy o podjęcie, jako priorytetu, działań rządowych i parlamentarnych w niżej wskazanych kierunkach.

1. Zamiast Ustawy o Kombatantach i osobnej Ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej, niech powstanie jedna wspólna dla nas wszystkich Ustawa o Weteranach Walki o Niepodległość, która wszystkim uprawnionym zapewni naprawdę godne warunki życia. Taki ma być wychowawczy przekaz państwa zwłaszcza dla młodego pokolenia Polaków. Ustawa taka wymaga umieszczenia w niej specjalnej preambuły, która wyjaśni złożoność walki o Niepodległość Polski od początku II wojny światowej do roku 1991 (daty pierwszych wolnych wyborów). W preambule trzeba wskazać, że w całym tym okresie trwała walka o niepodległość naszej Ojczyzny, która miała czas walki z bronią w ręku i czas walki bez broni, ale zawsze z podobnymi zagrożeniami prześladowań, utraty dóbr oraz zdrowia lub życia. Ponadto, ta nowa wspólna dla wszystkich ustawa powinna być kompilacją najlepszych już istniejących zapisów w dotychczasowych dwóch ustawach oraz ma powstać w oparciu o bieżące konsultacje z reprezentacjami środowisk osób uprawnionych.

2. Domagamy się stanowczo wnikliwszej niż dotąd weryfikacji osób, które deklarują swoje zasługi dla Niepodległości. Jeżeli chodzi o nasze środowiska, przede wszystkim trzeba uszczelnić instytucję świadka, ale same apele, aby IPN i UDSKiOR wykazywały większą czujność przy rozpatrywaniu wniosków popartych jedynie oświadczeniami świadków, nic tutaj nie zmienią. Dlatego proponujemy, aby:

a) wszystkie wnioski o Krzyż Wolności i Solidarności uzasadnione jedynie oświadczeniami świadków, były obligatoryjnie rozpatrywane również przez Wojewódzkie Rady Konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Jeżeli rada na temat danego wniosku wyda opinię negatywną lub odmawia wydania opinii, proces jego dalszego rozpatrywania w IPN i w UDSKiOR ma być zawieszony dla bardziej dogłębnego procesu weryfikacji zarówno osoby, której wniosek dotyczy, jak i treści oświadczenia świadka, który także powinien składać urzędową osobistą przysięgę. Ponadto, za zeznanie nieprawdy, świadek wraz z osobą na rzecz której złożył on oświadczenie, mają ponosić dotkliwe konsekwencje.

b) w procesie dalszej weryfikacji osoby, której dotyczy wniosek, jak i treści oświadczeń świadków ma nieprzerwanie uczestniczyć Wojewódzka Rada Konsultacyjna, ponieważ żaden urzędnik IPN i UDSKiOR z całym szacunkiem nie ma takiej znajomości naszych środowisk, jak mają ją członkowie rady, bo oni te środowiska reprezentują. Rada jest ponadto organem ustawowym, ma więc formalno-prawne podstawy dla takiego postępowania. IPN i UDSKiOR powinien procedować jedynie taki wniosek poparty oświadczeniami świadków, który uzyska pozytywną opinię rady.

3. W związku z postulatem, aby przyjąć jedną wspólną dla wszystkich Ustawę o Weteranach Walki o Niepodległość, dotychczasowy status kombatanta jak i status działacza opozycji antykomunistycznej i/lub osoby represjonowanej, należy zastąpić ustanowieniem jednego dla wszystkich statusu weterana walki o niepodległość i/lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

4. Dzisiejsze państwo polskie musi bronić godności tych, którzy walczyli o wolność i prawdę. Szczególnym tego wyrazem będzie troska państwa o stworzenie im choć skromnej niezależności materialnej, ponieważ bez niej godne życie nie istnieje. Dlatego uważamy, że emerytura i renta każdej osoby ze statusem weterana walki o niepodległość i/lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, nie może być mniejsza od obecnej gwarantowanej przez państwo emerytury i renty dla byłych komunistycznych esbeków. To znaczy musi być ona conajmniej równa średniej emeryturze i rencie wypłacanej przez ZUS. Jednak powinna być nawet większa, bo w wolnej Polsce trzeba pokazać, kto w tej walce był oprawcą, a kto ofiarą komunizmu. Stąd uważamy, że bez angażowania dodatkowych pieniędzy, pięknym gestem państwa polskiego wobec swoich bohaterów byłoby przyjęcie prawa, aby emerytura lub renta osoby ze statusem weterana walki o niepodległość w wysokości do średniej emerytury i renty wypłacanej przez ZUS – nie podlegała opodatkowaniu. Opodatkowana byłaby dopiero kwota powyżej tego progu.

5. Wnosimy o ustalenie nie budzącej wątpliwości wykładni zapisu Ustawy z dn. 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, że – osobie ze statusem potwierdzonym mocą tej ustawy, ZUS przy obliczeniu kapitału początkowego ma rewaloryzować okres pozbawienia jej wolności w wymiarze podwójnym. W chwili obecnej zapis ten w ustawie jest martwy dla wielu osób uprawnionych, ponieważ oddziały ZUS posługują się ograniczającą interpretacją jego stosowania. Osobom już będącym na emeryturze, które proszą o jej korektę w związku z niniejszym zapisem odpowiadają, że zapis ten honorują jedynie wobec osób, które o świadczenie emerytalne dopiero się ubiegają lub będą ubiegać. Nie będą zaś niczego korygowali aktualnym emerytom. Protestujemy wobec takiego ograniczającego stosowania zapisu ustawy przez państwowy przecież ZUS, ponieważ praktyka taka jest krzywdząca i sprzeczna z ustawą, która żadnego ograniczenia nie czyni. Wiele osób uprawnionych jest już emerytami, ale z uprawnienia ustawy skorzystać nie może. Naszym zdaniem działanie ZUS narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Domagamy się wydania ZUS-owi jednoznacznego nakazu stosowania w/w uprawnienia ustawy wobec wszystkich osób uprawnionych, bez względu na to, czy już są, czy dopiero będą emerytami.

6. Domagamy się takiej nowelizacji prawa, aby IPN i UDSKiOR mogły tworzyć na bieżąco i udostępniać naszym środowiskom katalogi osób odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności oraz posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej i/lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a po nowelizacji weterana walki o niepodległość. Ponadto chcemy, aby IPN podobnie mógł tworzyć i udostępniać katalog imienny wszystkich rodzajów współpracowników Służby Bezpieczeństwa PRL do końca jej istnienia w roku 1990, z wyszczególnieniem o jakiego rodzaju współpracę chodzi, gdzie ona miała miejsce i w jakim okresie.

7. Powyższa nowelizacja ma spowodować, aby podobny katalog mógł tworzyć, prowadzić i udostępniać również Urząd Rady Ministrów, a w katalogu tym będzie podane, jakie osoby ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej i/lub represjonowane z powodów politycznych, a potem ze statusem znowelizowanym lub bez statusu, mają przyznaną tzw. rentę specjalną premierowską za zasługi dla niepodległości i w jakiej wysokości. Wnosimy o to, aby mieć właściwą wiedzę na temat rzeczywistych warunków życia osób w naszych środowiskach.

8. Postulujemy też, aby UDSKiOR mógł przedstawić Wojewódzkim Radom Konsultacyjnym do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i/lub osób represjonowanych z powodów politycznych, kto konkretnie stanowi armię około 300 tysięcy ludzi, którzy obecnie podobno podlegają uprawnieniom tego urzędu. Chodzi o podanie, jakie to są środowiska, skąd się wywodzą, ile liczą osób i jakie otrzymują świadczenia.

Katowice, 17 luty 2018 r.
Przewodniczący Walnego Zjazdu Stowarzyszenia
Franciszek Noras

Do wiadomości:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu RP
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*