Gyrotowsko Kroszonka. WIELKANOC ZE SZPASYM I NA POWAŻNIE

Goszczymy dzisioj u pani Joanny Urbanik. Pani Joanna je członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Gyrotowicach. Trza podkryślić, że gierałtowickie Koło Gospodyń łogromne mo zasugi do tego regionu. Kobiyty tu tańcujom, śpiywajom, bierom udział w rostomajtych festiwalach co som ze godkom Ślonskom swionzane i wygrywajom moc nagrod rozmajtych, jak cygania to mi niech jynzor uschnie.

Trza by kej ze paniom przewodniczoncom pogodać ale łona nigdy niy mo czasu, sam u nos tako godka idzie, że pani przewodniczonco łodpoczywo jakoby serce, miyndzy jednym klupniyńciym a drugim.

Wrocomy jednak do pani Joanny. Krom tego, że dbo ło łobyńście swoje i gospodarzi na swoim, mo tyż tego swojego ,,ptoka”. Artystkom je znanom łod dropanio jajec tych co to kury snoszom, coby se zaś co kery niy pomyśloł, to co wszyjscy myślymy. Te jajca u nos kroszonkami nazywomy. Te dropanie, naukowo se to bezmała nazywo technika rytowniczo. Pytom se pani Joanny skond se te przepiykne hobby u ni wzionło. Wiymy przeca niy łod dzisiok, że kobiyty tukej sztrykowały, heklowały, pieczyniym rozmajtych dobroci se zajmowały, jeszcze inksze poprzestowały na gorszyniu chopow. I niy som to klachy, suchejcie babeczki taki szport tyż nikere swos uprawiajom, mom na myśli te gorszynie nos niczymu nigdy niywinnych borokow.

Wrocomy jednak do tych kroszonek no i do pani Joanny łoczywiście.

Do plastyki miałach intus łod malutka, malowałach łobroski i szło mi to składnie. Kroszonki zaczłach szkrobać tak na richtich dopiyro jagech se wydała, i tak do kupy z moim ślubnym se szkrobiymy te jajca do teraska. Mo se rozumieć łod tych kur jajca szkrobiymy zaszczego se pani Joanna, jo tyż wartko przitakuja, żech inkszych myśli niy mioł ale pani Joanna i tak niy wierzy bo przeca mie zno, niy bołbych sobom jakoby mie kosmate myśli niy naszły.

Suchomy jednak z uwagom łosprowki naszy artystki. Tak pani Joanna prawi dali. Nasze małe cudeńka wyndrujom po cołki Europie, znajom je w Niymcach, we Czechach a popłynoły nawet za ocean i cieszom se tam łogromnym powodzyniym yno patrzeć jak nom kożom szkrobać kajsik na Manhatanie. Jo tam nikaj niy pojada, mie sam je dobrze, a ty stary co ło tym sońdzisz, a dyć kaj bych se tyż to na starość smykoł łodzywo se drugo polowa – ta brzidszo mo se rozumieć, pra..

Tera – godo pani Joanna, rozpowiym wom ździebko ło ty fachowy stronie wyrobu kroszonki.

Nojważniyjsze jest zdobycie biołego jajca a to niy je take proste. Je sam we łokolicy yny jedna kobiyta kero dowo pozor na to coby nom tych jajec niy brakło do tego szkrobanio mo se rozumieć. Na ta łokoliczność dobrze se sprawujom kury ze rasy Leghorn, muszom łone byś ekstra łodżywiane bo ważne je to- godo pani Joanna coby szkorupka boła fest twardo. Te kury hoduje trza pedzieć yny skuli nos miyszkanka Chudowa, pani Marta Organiściok, co trza nadmiynić – miejscowość ta noleży do Gminy Gierałtowice.

Pani Marta sama tyż szkrobie jajca i uczy mode frelki ty trudny sztuki, toż tera suchejcie… Powiydzmy, że biołe jajca momy i tera zaczynomy je warzyć. Wciepujymy jajca do wielkigo garca ze zimnom wodom, dodowomy soli i łoctu dojś trocha, to je po to coby szkarupiny niy popynkały i poleku, trza pedzieć łokropnie poleku warzymy. Warzymy to wszysko trzi świerci godziny abo trocha duży-niy zaszkodzi. Jak to już momy tak daleko a Pon Boczek do, że nom to niy popynko, to wkłodomy te gorke jajca, do drugigo garca ze gorkom farbom.

Brele na ślypia trza dobre łoblyc, łostro byrna do fasonga wkryńcić i zaglondomy czy se dobrze pofarbiyły. Cołki czos ruszomy garcym bo inaczy bydymy mieli biołe fleki, jak se bydom jajca za fest przoć (jajka nie mogą do siebie przylegać) ( przoć komuś gw. śl. Kochać kogoś).

Poleku wyciongomy i kładymy na wilur cołki czos po leku łobrocomy, tera musi te jajco cołki miesionc leżakować coby wszysko śniego na luft wylazło. Szkrobać zaczynomy po Godnych Świyntach. Jak chcymy keby robota wyglondała akuratnie jako na Ślonzoka przistało, to jedna kroszonka se szkrobie nikej i trzi dni-czas to Boży trza pedzieć bo se niyma kej ze starym powadzić.

Kroszonki muszom byś gotowe na Wielkanoc no i coby boł czas na wystawy je zawiyść. Chopcy tukej chodzom po sikaniu i frelki, no i kobiyty tyż sikajom piyknymi parfinami, za to dostowajom tyż te kroszonki, tak to już sam u nos je. Nikej pamiyntom jak frelka ze wionuszkym na gowie na plac wylazła, znakym tego, że karlusa akuratnie niy miała to i kusika szło ukraść.

Boły to czasy; Spominkow moc, tera yny ryczka na plac wyciongnońć i keby kobiyta niy widziała siednońć i we samotności stare czasy pospominać, po co mo kobiyta zowiścić, czy aby łoni myśla abo inksze przigody spominom. Kończyć czas, wyboczcie coch se tak rozmamlasioł niy idzie tego tymatu skrocić widzicie sami jake to je wszysko skomplikowane. Kończonc na Ślonske Gody zaprosić Wos chcymy, godki se naszy posuchocie, tańce i stroje połoglondocie a i na ruszta tyż co wciepnońć bydzie, godno i piykno to impreza godo pani Joanna, kiwie mi rynkom na pożegnanie przijyżdżejcie godo to se zaś łoczym inkszym pogodomy z Pon Boczkym a pyrsk godom i tak se myśla przida na pewno bo je tu czego posuchać i czego se nauczyć.

Wasz Ślonzok toż Pyrsk.

Wybrane słówka.

Intus————————można powiedzieć przeczucie, albo zamysł.

Richtich——————–tu często używane słowo-znaczy na prawdę lub na serio.

Pozor ——————–uwaga

Trzi świerci godziny—-45 minut.

Śćwierć godziny ———kwadrans, 15 minut.

Brele———————–okulary.

Wilur———————–flanela.

Zowiścić——————zazdrościć.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*